Hvordan sammenlignes en tilsagnsordning med en bidragsordning?

Uanset om man er medlem af en tilsagnsordning, som IBM Pensionsfond, eller en bidragsordning, som IBMs pensionsaftale med Danica, er firmaets tilskud en del af ansættelsesgrundlaget.

Bidragsordningen er den mest almindelige pensionsordning i Danmark. Således blev Arbejdsmarkedspensionen aftalt ved overenskomstforhand-lingerne i 1991 og startede 1. januar 1993.

Bidragenes størrelse varierer fra ordning til ordning. I IBMs aftale med Danica udgør medarbejderbidraget for medarbejdere under 40 år 4%, medens IBMs bidrag udgør 8% af medarbejderens løn. Medens medarbejderbidraget for medarbejdere over 40 år er 5%, og IBMs bidrag 10% af medarbejderens løn.

For et medlem af en bidragsordning er der faste regler for hvordan pågældendes pensionsindbetalinger og senere udbetaling håndteres, idet de følger reglerne i det danske samfund, herunder at igangværende pensioner kan bonusreguleres. IBMs Danica pension er at opfatte som enten en kapitalpension der udbetales på en gang, en ratepension, eller en livrentepension, der begge udbetales månedligt med en løbetid på 15 år, hvorefter pensionsudbetalingerne ophører.

For medlemmer af IBM Pensionsfond gælder, at der ved lov er fastsat regler for beregningen af de årlige mindstebeløb, der skal indbetales. De til enhver tid nødvendige beløb er dog først indbetalt på det tidspunkt, medarbejderen når normal pensionsalder på 65 år. Pensionering før det 65. år kræver i de fleste tilfælde derfor en ekstra indbetaling fra IBM. Pensionsudbetalinger fra IBM Pensionsfond er livsvarige.

Et medlem af IBM Pensionsfond er på i hvert fald to områder afhængig af, om IBM overholder sin praksis og lever op til, hvad medlemmerne fremdeles mener de i mange år er blevet stillet i udsigt:

  • IBM’s praksis med at indbetale de nødvendige midler, der skal muliggøre et medlems eventuelle pensionering tidligere end normal pensionsalder.
  • IBM’s praksis med at regulere igangværende pensioner.

Hvad sker der, hvis man forlader IBM, før man kan gå på pension?

Hvis et medlem af IBMs Danica Pension forlader IBM til fordel for en anden arbejdsgiver, bliver pensionsordningen enten stående i Danica, eller flyttes til et andet dansk pensionsselskab. Det aktuelle beløb kan oplyses af Danica.

Hvis et medlem af IBM Pensionsfond vælger at forlade IBM for ansættelse hos en anden arbejdsgiver, der benytter en bidragsordning for sine ansatte, aktuar-beregnes det beløb, som skal overføres. Beløbet vil typisk være op til ca. 30-40% mindre end det, der skal til, for at honorere den pensions-anciennitet medarbejderen ifølge IBM Pensionsfonds pensions-regulativ har oparbejdet.

Hvis IBM ikke lever op til hidtidig praksis, er man så som medarbejder og medlem af IBM Pensionsfond dårligt stillet?

  • Ja, hvis man vil gå på tidlig pension !
  • Ja, hvis IBM fremdeles tøver, eller helt ophører med at regulere igangværende pensioner !

Hvis man vil gå på tidlig pension !

Helt fra stiftelsen af IBM Pensionsfond, inklusive begyndelsen af 1990’erne, hvor IBM skar ned på antallet af medarbejdere, har der aldrig været problemer med at gå på tidlig pension. Pensionen blev simpelthen beregnet efter pensionsregulativet, og IBM indbetalte det nødvendige beløb til Pensionsfonden.

I de sidste år har IBM i flere tilfælde nægtet at indbetale disse beløb, og har på denne måde “tvunget” en medarbejder til ikke at gå på tidlig pension.
Derved er én fordel ved IBM Pensionsfond forsvundet!

Hvis IBM ophører med at regulere de igangværende pensioner!

Sidste gang de igangværende pensioner i IBM Pensionsfond blev reguleret, skete det efter 7 års forløb (1. februar, 1999). Dette opfattedes af mange som en genoptagelse af regelmæssige pensionsreguleringer, og skabte forventninger om en økonomisk tryg pensionisttilværelse.

Med reguleringen meddelte IBMs ledelse imidlertid skriftligt, at IBM ikke er forpligtet til at yde tillæg til pensionen. IBM bliver heller ikke ved ydelsen af det ovenfor nævnte tillæg forpligtet til i fremtiden at give andre eller tilsvarende tillæg. For både pensionerede såvel som aktive medlemmer af IBM Pensionsfond har denne passus skabt stor og forståelig utryghed.

Med andre ord:

Det er på denne baggrund et meningsfuldt initiativ, at mere end 500 medlemmer af IBM Pensionsfond har dannet en sammenslutning, hvis formål er ufortrødent at arbejde for at sikre pensionister og i højeste grad også nuværende aktive medlemmer af IBM Pensionsfond – og dermed fremtidige pensionister – en fortjent, ordentlig økonomisk fremtid.