SMIP Vedtægter

Af 3.maj 2016

§ 1. Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er “Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond”. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands danske privat adresse. Foreningens formål er at varetage interesserne for alle medlemmer af IBM Pensionsfond, herunder arbejde for, at både virksomme og fremtidige pensioner i IBM Pensionsfond bevarer deres købekraft, samt medvirke til at indgå såvel kollektive som enkeltstående aftaler om pensionsvilkår.

§ 2. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse
Som medlem kan optages medlemmer af IBM Pensionsfond. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer med angivelse af navn, adresse og telefonnummer. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for dette regnskabsår. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen.

Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftlig til foreningens kasserer med min. 1 måneds varsel til regnskabsårets udgang. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser, eller handler til skade for foreningen. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 3. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for indeværende regnskabsår, og forfalder til betaling den 1. maj. Bestyrelsen kan acceptere at modtage frivillige bidrag. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og højst for et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom.

Stk. 4. Medlemsrettigheder og –pligter
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse.

§ 3. Bestyrelsen

Stk. 1. Opgaver og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 6, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen er halvdelen af bestyrelsen på valg. Genvalg kan finde sted.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, med mindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 5 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Et bestyrelsesmedlem kan varetage 2 af disse poster, dog undtaget formanden. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin eventuelle forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf enten formand eller næstformand er tilstede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 20% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

Stk. 3. Mødeberettigede
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der tilmelder sig gennem foreningens sekretariat.

Stk. 4. Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, tilstedeværende eller ved afgiven fuldmagt til tilstedeværende medlem.

Stk. 5. Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og ikke er medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Endvidere fremlægger bestyrelsen regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, samt fremlægger et budget og/eller en aktivitetsplan for det indeværende år. Endvidere vælges bestyrelse og en revisor.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af året og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt mindst 25 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem af foreningen.

§ 5. Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før indkaldelsen til den ordinære generalforsamling være revideret af revisoren. Den på generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabs- bilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i sådan en form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

Foreningens midler indsættes på en på foreningens navn særskilt oprettet konto i anerkendt pengeinstitut. Fuldmagt til kontoen har kassereren, eller formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 6. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden/næstformanden og et bestyrelsesmedlem. Beslutning om evt. anlæggelse af retssag/anke kræver, at der er flertal herfor i den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelser.

§ 7. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændringer kan vedtages med simpel stemmeflerhed.

§ 8. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås den majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue, efter afholdelse af samtlige de foreningen påhvilende udgifter, ligeligt mellem de medlemmer der har betalt kontingent ved seneste kontingentopkrævning. hvis foreningens formue udgør 25% eller mindre af seneste kontingentindtægt, doneres beløbet til velgørende formål.

§ 9. Voldgift

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. februar 1999.

Vedtægter ændret:

1999.10.26 v/Leif Molin

Først og fremmest til vi ændre vor forenings navn til: Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond. Samtidig ændres vor formålsparagraf, så den komme til at lyde: Foreningens formål er at varetage interesserne for alle medlemmer af IBM Pensionsfond, herunder at arbejde for at både virksomme og fremtidige pensioner i IBM Pensionsfond bevarer deres købekraft.

2002.02.20 v/Leif Molin

§3. Stk. 1 har nu følgende ordlyd:
“Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 6, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen er halvdelen af bestyrelsen på valg. Genvalg kan finde sted.”

2003.02.19 v/Leif Molin

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og §1. har nu følgende ordlyd: Foreningens navn er “Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond”, og hjemstedet er Søllerød. Foreningens adresse er Schäffersvej 6, 2970 Hørsholm. Foreningens formål er at varetage interesserne for alle medlemmer af IBM Pensionsfond, herunder arbejde for, at både virksomme og fremtidige pensioner i IBM Pensionsfond bevarer deres købekraft, samt medvirke til at indgå såvel kollektive som enkeltstående aftaler om pensionsvilkår.

2011.03.29 v/Kai Adelhorst

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. §2 Medlemsforhold – Stk. 3. Kontingent har nu følgende ordlyd: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for indeværende regnskabsår, og forfalder til betaling den 1. maj. Bestyrelsen kan acceptere at modtage frivillige bidrag. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og højst for et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom.

2016.05.03 v/Kai Adelhorst

Forslagene blev enstemmigt vedtaget. §1 Navn, formål og hjemsted har nu følgende ordlyd: Foreningens navn er “Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond”. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands danske privat adresse.

Foreningens formål er at varetage interesserne for alle medlemmer af IBM Pensionsfond, herunder arbejde for, at både virksomme og fremtidige pensioner i IBM Pensionsfond bevarer deres købekraft, samt medvirke til at indgå såvel kollektive som enkeltstående aftaler om pensionsvilkår.

§4 Generalforsamlingen – Stk. 2.
Tidspunkt og indkaldelse har nu følgende ordlyd: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 20% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab

§8 Opløsning – har nu følgende ordlyd:
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås den majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue, efter afholdelse af samtlige de foreningen påhvilende udgifter, ligeligt mellem de medlemmer der har betalt kontingent ved seneste kontingentopkrævning. Hvis foreningens formue udgør 25% eller mindre af seneste kontingentindtægt, doneres beløbet til velgørende formål.

Indholdsfortegnelse