Din Mening

Har du meninger, synspunkter, kommentarer, indlæg, forslag eller anden information du vil dele med andre, så send os en note.

Vi forbeholder os ret til at vurdere indholdet inden vi gør det tilgængeligt på vor hjemmeside. Vi forbeholder os også ret til at foretage mindre editoriske ændringer.
Mvh. Bestyrelsen

Hvad andre mener om Pensionsregulering

Emne: SMIP Generalforsamling 2009 - Indkaldelse & Årsregnskab

Tak for invitationen og jeres arbejde. Mon det gamle firma en dag er menneskelig nok til at tage initiativ til en regulering af vore pensioner! Nu er det efterhånden begrænset, hvor mange år, IBM kan komme til “at hænge” på udbetalinger til kredsen af de trofaste medarbejdere, der i 70erne, 80erne og 90erne var med til at bringe firmaet i front i Danmark. Denne mail må gerne anvendes i jeres kommunikation med IBM-ledelsen.

Sven Erik von der Osten

Hvad andre mener om Udligningsskat

Emne: Udligningsskat

Kære alle, jeg kigget lidt på Skatteministeriets regneark for Forårspakke 2. Jeg har beregnet et eksempel med følgende forudsætninger:

  • Ægtepar i København, der ved udgangen af 2010 er fyldt 65 år.
  • Ægtefællerne får hver udbetalt 80.000 kr. i folkepension og ATP.
  • Den ene ægtefælle får udbetalt en firmapension på 420.000 kr. og den anden får 20.000 kr. i privattegnet pension.
  • De bor i ejerlejlighed med et grundlag for ejendomsværdiskat på 3.000.000 kr. og har et sommerhus med et grundlag for ejendomsværdiskat på 800.000 kr.
  • Renteudgifter til realkreditinstitutioner er 130.000 kr.
  • Renteudgifter til pengeinstitutter er 30.000 kr.

Den samlede skattebesparelse for ægteparret er 12.093 kr. Ifølge regnearket vil ægteparret få øgede udgifter til ’sundhedsfremmende og miljø- og energiafgifter’ på 2.510 kr.(ved et normalforbrug). I beregningen er der ikke medtaget særskat på høje pensionsudbetalinger, som i dette eksempel, ved en 8 % skat, vil være 10.880 kr. Samlet vil ægteparret altså være -1.297 kr. dårlige stillet pr. år, efter disse store skattelettelser til den ’rige’ del af befolkningen. Det må give stof til eftertanke.

Jens Holm Nielsen

Emne: Skattereform - udligningsskat

Kære Gert Ahrenkiel. Tak for dine to mails af 6. februar og 1. marts 2009, som begge er indkopieret nedenfor. Skatteministeren læser selv al sin post. Det er en af måderne til at holde sig ajour med, hvad der rører sig blandt danskerne. Ministeren har imidlertid anmodet SKAT om at svare dig, da ministeren af bl.a. tidsmæssige årsager ikke har mulighed for personligt at besvare alle henvendelser.

Udligningsskat
Skattekommissionen foreslog en permanent udligningsskat på pensionsudbetalinger på 9 pct. som finansieringselement til en skattereform. Da regeringen kom med sit forslag til skattereform blev det blødt op således, at ordningen alene bliver midlertidig.

I perioden efter regeringen fremlagde sit forslag, blev der rejst en stribe spørgsmål til udligningsskatten. Derfor er den præcise model for en udligningsskat ikke medtaget i skattereformen. Men parterne bag skattereformen er enige om at indføre en midlertidig udligningsskat for personer med store pensionsudbetalinger. Det sker med henblik på at neutralisere den utilsigtede virkning, hvor skatten sænkes på udbetalinger, mens der har været et højt fradrag for indbetalingerne.

I løbet af foråret 2009 vil der blive udarbejdet en konkret model herfor. Parterne er enige om, at der i udformningen af den konkrete ordning skal tages hensyn til indkomster hidrørende fra invalidepensioner samt ægtepar, hvor overførselsmuligheder af uudnyttede bundfradrag i mellemskatten har haft stor betydning, ligesom det fortsat skal være attraktivt at arbejde og spare op til egen forsørgelse i alderdommen.

Det endelige lovforslag er endnu under udarbejdelse, men Skatteministeriet forventer, at forslaget sendes i høring primo april. Ved at tilmelde dig Skatteministeriets nyhedsbrev kan du modtage en mail, når høringsdokumenter offentliggøres på hjemmesiden eller lovforslag fremsættes for Folketinget. Nyhedsbrevet kan findes på http://www.skm.dk/abonner/

Som embedsmand i SKAT har jeg ikke mulighed for at besvare eller kommentere skattepolitiske eller fordelingspolitiske spørgsmål om hvorvidt en politisk aftalt kommende lovgivning eller lovændring er rimelig eller retfærdig.

Ebbe Møller Larsen - SKAT

Emne: Skattekommissionens forslag til "udligningsskat på store pensioner"

Kære “SMIP” – Nedenstående til bestyrelsens orientering.

Jeg vil foreslå at SMIP retter henvendelse til skatteministeren om nedenstående problemstilling. Det er vigtigt, at så mange som muligt gør indsigelser. Der foregår i øjeblikket forhandlinger mellem SKAT og skatteministeriets embedsmænd om netop dette problem. Så det haster. Jeg tror SKAT har forståelse for det uretfærdige i, at der pålægges særskat når der ikke er foretaget skattemæssige fradrag. Men det er jo ikke SKAT der laver loven.

Gert Ahrenkiel

Emne: Skattekommissionens forslag til "udligningsskat på store pensioner"

Til Mona Anni Carlsen. Vi har netop talt sammen i telefonen. Jeg blot sige dig tak for et venligt og sagligt svar på min henvendelse. Jeg håber selvfølgelig, at der i den endelige lov findes en retfærdig løsning på de pensionsordninger hvor der ikke er foretaget skattemæssige fradrag. Problemstillingen er ihvertfald i gode hænder.

Gert Ahrenkiel

Emne: Skattekommissionens forslag til "udligningsskat på store pensioner"

Til Gert Ahrenkiel. Skatteministeren og skatteministeriet har meget travlt lige i øjeblikket på grund af skattereformen, og de har derfor bedt SKAT om at besvare din henvendelse.

Selv om dine pensionsudbetalinger foretages fra IBMs pensionsfond, så har du i forbindelse med indbetalingerne haft bortseelsesret efter pensionsbeskatningslovens § 19. At have bortseelsesret betyder, at din arbejdsgiver har set bort fra indbetalingerne til pensionskassen, når de skulle beregne din skat.

Alle pensionskasser- og fonde i Danmark skal være afdækkede ordninger (med undtagelse af direktør ordninger), så din pensionsordning i IBM pensionsfond har været dækket af indbetalinger fra din arbejdsgiver. Da indbetalingerne til pensionsordningen har været en del af din løn, har IBM kunnet fratrække indbetalingerne til pensionsfonden.

Ratepensioner kan også være oprettet som arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, og så gælder samme principper for disse indbetalinger som beskrevet ovenfor. Udbetalinger til disse ratepensioner vil derfor også være en ”forsinket” del af tidligere arbejdsindkomst. Regeringen og Dansk Folkeparti har offentliggjort en aftale den 1. marts 2009.

Det fremgår af denne aftale at ”Indskud på pensionsordninger med løbende og ratevise udbetalinger kan fuldt ud fradrages i den personlige indkomst. For personer, der betaler topskat, er værdien af fradraget 59 pct. (ekskl. Arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat). Før 1998 var værdien af fradraget endnu højere. Personer med høje indkomster har således kunnet indskyde beløb med meget høj fradragsværdi.

Modstykket hertil er, at udbetalinger fra ordningerne indkomstbeskattes. Med reformen sættes marginalskatten markant ned og dermed også skatten på udbetalinger fra allerede opbygget pensionsformue. Det indebærer en utilsigtet gevinst for den eksisterende pensionsopsparing, der er fradraget med højere marginalskatter.

Parterne er enige om at indføre en midlertidig udligningsskat for personer med store pensionsudbetalinger med henblik på at neutralisere denne utilsigtede virkning.

Der vil i foråret 2009 blive udarbejdet en konkret model herfor. Parterne er enige om, at der i udformningen af den konkrete ordning skal tages hensyn til indkomster hidrørende fra invalidepensioner samt ægtepar, hvor overførselsmuligheder af uudnyttet bundfradrag i mellemskatten har haft stor betydning, ligesom det fortsat skal være attraktivt at arbejde og spare op til egen forsørgelse i alderdommen.”

Der er altså ikke taget endelig stilling til hvor store, store pensionsudbetalinger er. Men det er rigtigt, at 284.000 kr. har været nævnt.

Mona Carlsen - SKAT

Emne: Skattekommissionens forslag til "udligningsskat på store pensioner"

Kære Skatteminister Kristian Jensen, Jeg skriver til dig igen efter at have læst “forårspakke 2.0 – vækst/klima/lavere skat”  hvor der står at  “I foråret 2009 bliver der udarbejdet en konkret model til behandling at udligningsskat på store pensioner”. Jeg forstår problemet med personer der har fratrukket indbetalinger til pension i personlig indkomst og nu får en lavere skat på udbetalingerne. Det er stadig mit håb, at udbetalinger af pension hvor der IKKE er foretaget fradrag i personlig indkomst bliver friholdt for udligningsskat i jeres model. Det MÅ være det mest retfærdige.

Gert Ahrenkiel

Emne: Skattekommissionens forslag til "udligningsskat på store pensioner"

Kære Skatteminister Kristian Jensen, Jeg synes at forslaget om de 9% særskat på pensioner over 284.000 kroner er uretfærdig i min (og mange andres) situation. Situationen er, at jeg får udbetalt pension fra min tidligere arbejdsgiver fra en af virksomheden oprettet  pensionsfond (IBMs pensionsfond).

Det er en tilsagnspension, hvor midlerne er indbetalt af virksomheden ved en samlet aktuarmæssig beregning over fondens nuværende og fremtidege forpligtelser, og var en uspecificeret del af min løn. Jeg har således ikke foretaget skattemæssige fradrag (som ved ratepension). Jeg mener heller ikke at virksomheden har haft skatmæssige fordele med pensionsfonden.

Jeg synes derfor at udbetalingerne bør beskattes i lighed med de foreslåede regler for topskat af “arbejdskomst” – uden særskat og samme beløbsgrænse. I virkeligheden får jeg jo udbetalt en “forsinket” del af min tidligere arbejdsindkomst. Håber du positivt vil overveje mit forslag når det skal behandles politisk.

Gert Ahrenkiel